• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht.

 3. Betaling kunnen direct met (mobiele) pinapparaat geschieden of op rekening voor de fysiotherapeutische diensten en de betaling geschiedt binnen
  dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt
  verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere
  ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook
  wettelijke rente worden gevorderd.

 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan
  ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.